1. Inleiding

         Onze club is opgericht met de bedoeling om samen in groep op een ontspannen

         en sportieve manier onze hobby uit te voeren.

         Om onze leden een zo ruim mogelijke waaier van ritten te kunnen aanbieden,

         hebben we ons als club aangesloten bij de Vlaamse Wielerbond (VWB).

         Hierdoor zijn we als club verplicht ons te houden aan de regelgeving ons opgelegd door de VWB.

         Het racefiets seizoen start het eerste weekend van Maart en eindigt het laatste weekend van September.

         Donderdagritten starten de eerste donderdag na het ingaan van het zomeruur

         en eindigen de laatste donderdag van September.

         Het MTB seizoen start het eerste weekend van Oktober en eindigt het laatste weekend van Februari.

         Per jaar is er 1 algemene vergadering voorzien.

         Leden die door hun gedrag of onsportiviteit de club schade berokkenen,

         kunnen in overleg door het bestuur uitgesloten worden.

 

         Samenstelling van het Bestuur:

         Voorzitter: Gunther Delaet

         Penningmeester/Secretaris + communicatie verantwoordelijke: Jolien Verheyden

         Bestuurslid + verantwoordelijke dames team: Martine Van Rompaey

         Bestuurslid: Geert Moens

         Bestuurslid: Dirk Deman

 

        2. Lidmaatschap

         Men is lid van onze club als je het nodige lidgeld betaald hebt.

         De lidgelden zijn als volgt: 60€ lidgeld (lidkaart van de VWB 35€ is inbegrepen).

         De aansluiting bij de VWB is verplicht en omvat een verzekering per kalenderjaar alsook een tweemaandelijks magazine.

         De lidgelden voor het nieuwe seizoen moeten uiterlijk op 31 Oktober gestort zijn,

         zodat we tijdig de nieuwe lidkaarten van de VWB kunnen aanvragen.

         Door betaling van het lidgeld aanvaardt men de reglementen van de club.

         Occasionele gastrijders op uitnodiging van een lid rijden op eigen risico mee.

         Het is op geen enkel moment mogelijk voor een clublid om reeds betaald lidgeld terug te vorderen,

         indien hij/zij tijdens het lopende seizoen de club verlaat.

 

         3. Fietstochten

         Ons motto is “SAMEN UIT, SAMEN THUIS”.

         Er wordt geen afval zoals kapotte banden, etenswaren, papier of dergelijke in de kant of openbare weg gegooid.

         We fietsen samen met respect voor de wegcode en tonen de nodige wegdiscipline aangaande:

                  - Gebruik het fietspad waar mogelijk.

                  - Geordend 2 aan 2 rijden op de openbare weg.

                  - Oplettendheid aan kruispunten en geordend oversteken.

                  - Het nemen van ronde punten langs rechts.

                  - Respecteren van de “wegkapiteins” door geordend te fietsen.

                  - Aangeven van gevaarlijke punten/situaties/delen van de weg.

         De fietsen moeten uitgerust zijn volgens het verkeersreglement

         Bij fietsdefecten of dergelijke wordt er door de groep uiterst rechts van de weg gewacht,

         indien mogelijk op een plaats naast de weg. Bij pech wacht iedereen en tracht de ongelukkige te helpen.

         Bij het beklimmen van een helling mag men vrijuit fietsen tot op de top,

         daar wordt er gewacht tot de laatste deelnemer weer is aangesloten.

         Bij zwaar fietsweer is het eenieders plicht een collega fietser bij te staan in moeilijke momenten.

         Het is dus ook eenieders plicht de koptrekkers er op te wijzen dat collega fietsers het moeilijk hebben.

         De vertrekuren voor de weekendritten worden steeds meegedeeld via mail en infobord.

         Het vertrekuur voor de donderdagavondritten is 19u, vertrekkende aan het station in Puurs.

         Tijdens de weekendritten maken we gebruik van onze aanhangwagen en krijgen de chauffeurs

         een vergoeding voor hun brandstof (wagen met aanhangwagen +25%).

 

         4. Clubuitrusting

         Het is verplicht wanneer wij in clubverband fietsen, dat iedereen zijn helm draagt.

         Het is trouwens aan te raden dit altijd te doen omdat wij via de verzekering

         van de VWB 7 dagen op 7 verzekerd zijn.

         Het spreekt dus voor zich dat bij het niet naleven hiervan men geen aanspraak kan maken op de verzekering.

         Bij iedere fietstocht van onze kalender, is het verplicht om uw clubkledij te dragen.

         Het dragen van MP-3 spelers, IPOD en dergelijke, is verboden tijdens het fietsen.

 

        5. Klassement

         Het klassement wordt opgemaakt op basis van het aantal gereden kilometers.

         Enkel de donderdagritten en de ritten die op de kalender staan komen in aanmerking voor het klassement.

         Bij pech met onherstelbare schade,

         krijgt de ongelukkige hetzelfde aantal kilometers als de andere deelnemers.

         Op onze website www.detoogtrappers.be kan je altijd de laatste standen en kalenders terugvinden.

         Dit zodanig dat je altijd op de hoogte bent van uw gereden kilometers.

         De webmaster is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die daarop verschijnen.

 

         6. Aansprakelijkheid

         De club noch het bestuur kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen

         en/of schade aan fietsen of ander materiaal in het kader van de door hen georganiseerde clubactiviteiten

         of tijdens het vervoer met auto’s van personen en fietsen door middel van een fietsrek of aanhangwagen

         in het kader van een door hen georganiseerde verplaatsing.

         Chauffeurs voor het vervoer van personen en fietsen door middel van een fietsrek of aanhangwagen

         kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor bovengenoemde schadegevallen indien deze niet gedekt zijn

         door hun onderschreven verzekeringen ( Familiale, Autoverzekering,……..)

 

         7. Vertrouwenspersonen

        Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in een vereniging zijn bij wet verboden.

         Geweld: elk feit waarbij je psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij uitvoering van een activiteit.

         Pesterijen: elk terugkerend gedrag (gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren en eenzijdige geschriften) dat de persoonlijkheid,

         de waardigheid, de fysieke of psychische integriteit aantast of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsbare omgeving creëert.

         Ongewenst seksueel gedrag: elke vorm van verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard dat afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen en mannen binnen de vereniging.

         Bij WTC de Toogtrappers kunnen slachtoffers van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag binnen de vereniging terecht bij een vertrouwenspersoon. 

         Voor onze club zijn als vertrouwenspersoon aangesteld : Jolien Verheyden en Dirk Deman. 

         Zij zullen zorgen voor de nodige opvang, hulp en ondersteuning van het getroffen lid. 

 

         8. Privacyverklaring

        Sinds 25 mei 2018 is in Europa een nieuwe reglementering ingevoerd i.v.m. de gegevensbescherming. 

         Ook onze club heeft zich hiervoor gereglementeerd en heeft de Algmene verordering voor Gegevensbescherming (GDPR – General Data Protection Regulation) 

         ondertekend en is op aanvraag verkrijgbaar.

 

 

 

         Het bestuur.

 

         23 Februari 2023

 

        

Reglement